REGULAMIN
Sklepu internetowego „Progress Profesjonalne Kosmetyki”
Wersja: 1.0, aktualna od 7 stycznia 2015r.
.§1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin [Regulamin], określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym „Progress Profesjonalne Kosmetyki” [eSklep], prowadzonym pod adresem internetowym: www.professional-cosmetics.pl , w szczególności prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Klientów. Regulamin został sporządzony na podstawie: art.8 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) i art.8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie.
 2. Przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, celem zapoznania się z jego treścią lub jego utrwalenia i wydruku. Egzemplarz do pobrania znajduje się na stronie internetowej: http://www.professional-cosmetics.pl/content/3-regulamin-sklepu
 4. Korzystanie z oferty eSklepu w sposób czynny, np. poprzez złożenie zamówienia lub bierny, np. poprzez przeglądanie stron internetowych eSklepu oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu. Akceptację Regulaminu można wyrazić drogą elektroniczną podczas rejestracji, co jest niezbędne do dokonywania zakupów w eSklepie.
 5. Sprzedającym jest: PIOTR KLOREK Firma Handlowo-Usługowa „PROGRESS” Piotr Klorek zs. Kąkolewska 27 , 62-065 Grodzisk Wielkopolski , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , nadane NIP:9950132896 , REGON:300632096
 6. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 – 16.00, za pośrednictwem:
  a) telefonu: + 48 795-811-538
  b) poprzez formularz na stronie internetowej: http://www.professional-cosmetics.pl/kontakt
  c) osobiście pod adresem: FHU Progress, ul. Kąkolewska 27, 62-065 Grodzisk Wlkp.
 7. Strona internetowa: www.professional-cosmetics.pl wraz z podstronami oraz domena: professional-cosmetics.pl , na której działa eSklep, są własnością: Sprzedającego, który prowadzi również bieżącą obsługę informatyczną i administracyjną eSklepu.
 8. Oferta eSklepu przeznaczona jest dla osób fizycznych, przedsiębiorców, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej z Polski.
 9. Oferta eSklepu przeznaczona jest dla osób fizycznych, które: ukończyły lat 18 lub które: ukończyły lat 13 i posiadają wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności.
 10. Klient, to podmiot opisany w ust. 8 i 9 powyżej, który dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług eSklepu.
 11. System informatyczny eSklepu – system teleinformatyczny określony w art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.). Silnik sklepu opiera się na licencji Open Source.
 12. Konto Klienta „Moje konto”, to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym eSklepu opisana unikalnymi: loginem (adres e-mail Klienta) i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym najwygodniejsze dla Klienta korzystanie z eSklepu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i ochrony przed dostępem osób trzecich. System umożliwia zmianę hasła w każdym czasie po pierwszym udanym logowaniu. Hasło może być odzyskiwanie nie częściej niż raz na dzień. Hasło można odzyskać po wpisaniu poprawnego adresu e-mail. Każdy Klient ma prawo do utworzenia jednego Konta Klienta.
 13. Oferta eSklepu, to towary z branży kosmetycznej, kosmetyki profesjonalne wymienione i opisane na stronie internetowej eSklepu http://www.professional-cosmetics.pl/ „Kategorie” oraz http://www.professional-cosmetics.pl/nowe-produkty Sprzedający dokłada należytej staranności, aby oferta eSklepu była opisana poprawnie, aktualnie i zgodnie ze stanem faktycznym. W razie wystąpienia sytuacji, w której elementy oferty nie będą czasowo dostępne, Sprzedający niezwłocznie umieści adnotację na stronie internetowej eSklepu.
 14. Produkt, to Towary i Usługi dodatkowe oferowane przez eSklep.
 15. Umowa sprzedaży, to umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.) zawierana między Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 16. Towar to ruchomość, której dotyczy Umowa sprzedaży.
 17. Usługa dodatkowa, to usługa świadczona przez eSklep na rzecz klienta, np. wysyłka.
 18. Zamówienie, to oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, które zmierza do zawarcia ważnej Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem systemu informatycznego eSklepu ze Sprzedającym.
 19. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących ze eSklepu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Sprzedającego – bezwarunkowo zabronione.
 20. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 21. Językiem Regulaminu i umów między Sprzedającym a Klientem jest język polski.
.§2 Zamówienia
 1. eSklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu art.2 ust.22 Ustawy z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.).
 2. Oferta eSklepu zawiera wyłącznie Towary nowe oryginalnie zapakowane, oryginalnie wykonane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone do obrotu na rynek Polski.
 3. Klient może składać zamówienia:
  a) za pośrednictwem telefonu: + 48 795-811-538
  b) po poprawnej rejestracji na stronie internetowej: http://www.professional-cosmetics.pl/logowanie?back=my-account i utworzeniu Konta Klienta „Moje konto” , umieszczając Towary w systemie „koszyka zakupowego”; zawartość koszyka zakupowego jest trwale widoczna w górnej części strony internetowej eSklepu i w zakładce „Koszyk”.
 4. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Klient może składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia składane za pośrednictwem telefonów są możliwe wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
 5. Rejestracja polega na podaniu adresu e-mail , ustanowieniu hasła (minimum 5 znaków) oraz imienia i nazwiska; opcjonalnie: wieku, płci i danych firmowych.
 6. Klient podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. W trakcie składania zamówienia, Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie eSklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia lub by otrzymywać informację handlową drogą elektroniczną. Klientowi, który wyraził zgodę przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 8. Sprzedający uznaje Zamówienie za prawidłowe, jeżeli Klient poda wszystkie wymagane w formularzu zamówienia dane, w szczególności adres do wysyłki Zamówienia oraz nr telefonu i adres e-mail. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, Sprzedający ma prawo do anulowania wadliwego Zamówienia.
 9. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności: faktur VAT z załącznikami, faktur VAT korygujących z załącznikami i formularzy. Zgoda Klienta upoważnia Sprzedającego także do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U.2012 nr 0 poz.1528).
 10. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00 oraz w soboty, niedziele lub w święta, realizowane będą w kolejnym dniu roboczym.
 11. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty należności za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedającego poprzez udostępniony system płatności.
.§3 Wysyłka
 1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany przez Klienta w sposób uzgodniony w §2 ust.8 Regulaminu. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o popełnionych błędach, które uniemożliwiają lub opóźnią wysyłkę, jeżeli będzie taka możliwość i konieczność.
 2. Zamówienie jest dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.: Kurier Pocztex , Kurier Pocztex 48 , list polecony ekonomiczny(przesyłka firmowa) i priorytetowy.
 3. Klient jest obciążany rzeczywistymi kosztami wysyłki/dostawy wg cennika zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.professional-cosmetics.pl/content/6-cennik-wysylki
.§4 Płatność
 1. Ceny podane na głównej stronie internetowej eSklepu (§1 ust.13 Regulaminu) przy danym towarze są cenami brutto podanymi w złotych polskich, zawierają podatek VAT. Ceny te nie obejmują kosztów wysyłki (§3 ust.3 Regulaminu), ale obejmują podatki i opłaty dodatkowe.
 2. Sprzedający wystawia za sprzedany Towar paragon lub fakturę VAT
 3. Sprzedający aktualnie akceptuje płatności:
  a) przelew tradycyjny, dane przesyła sprzedający;
  b) płatność przy odbiorze;
  c) system płatności „transferuj.pl” - Regulamin Transferuj.pl
  d) odbiór osobisty – płatność gotówkowa u sprzedawcy lub przedpłata
 4. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru sposobu płatności.
 5. eSklep nie stosuje domyślnych odpłatnych opcji dodatkowych.
.§5 Odbiór Zamówienia
 1. eSklep realizuje dostawy na terytorium: Polski.
 2. Zamówienie można odebrać również osobiście lub przez pełnomocnika pod adresem: ul. Kąkolewska 27, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
 3. Sprzedający oświadcza, że stosuje najlepsze wg swojej wiedzy zabezpieczenia przesyłki.
 4. Sprzedający zaleca, aby przed potwierdzeniem odbioru przesyłki od kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub jej zabezpieczenia noszą wyraźne ślady uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera lub w placówce Poczty Polskiej S.A. sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się bezzwłocznie ze Sprzedającym celem wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, czy kradzieży podczas transportu.
.§6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 1. Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22 poz.271 z późn.zm.) Klient, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży i zwrotu Towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania ostatniego zamówionego Towaru).
 2. Wskazane w §6 ust.1 Regulaminu prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), jeżeli Sprzedający i Klient nie umówili się inaczej, prawo do zwrotu nie obejmuje umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Klient odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenia wartości towarów wynikające z obchodzenia się z Towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, towar zwracany Klient powinien odesłać na własny koszt na adres podany w §1 ust.5 Regulaminu. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu (zgodne z wzorem lub inne czytelnie wypełnione) oraz nr konta do zwrotu. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się pod poniższym adresem internetowym: http://www.professional-cosmetics.pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=2
 6. Sprzedający dokona niezwłocznego sprawdzenia zwrotu. Jeżeli spełnia wymienione w §6 Regulaminu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, eSklep dokona zwrotu zapłaty kwoty obejmującej wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta w związku z umową, niezależnie od podstawy ich zapłaty, na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 7. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
.§7 Reklamacje
 1. Klienci posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących Produktów eSklepu korzystając z rękojmi za wady lub gwarancji. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży czy wymiany, naprawy, obniżenia ceny wadliwego Towaru lub zwrotu ceny są podstawowymi prawami Klienta otrzymującego Towar z wadą fizyczną lub prawną.
 2. Czas na zgłoszenie wady Towaru wynosi dwa lata.
 3. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres podany w §1 ust.5 Regulaminu lub poprzez formularz na stronie internetowej: http://www.professional-cosmetics.pl/kontakt w postaci skanu lub zdjęcia pisma. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego (wzory reklamacji UOKiK : http://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php ).
 4. Sprzedający nie musi zwracać pełnej ceny zakupu lub obniżać ceny Towaru tylko, gdy dokona niezwłocznej wymiany, bądź jego naprawy.
 5. Towar posiada Gwarancję Producenta lub Sprzedającego.
 6. Naprawiony lub wymieniony na nowy Towar jest odsyłany na adres podany przez Klienta na koszt Sprzedającego.
 7. Okres domniemania wystąpienia wady w źle wykonanym Towarze wynosi jeden rok. Sprzedający ma obowiązek udowodnić Klientowi, że wada wynika z jego winy np. ze złego użytkowania.
 8. Reklamację rozpatruje Sprzedający w terminie: 14 dni od dnia otrzymania Towaru wadliwego i jeśli w tym czasie Sprzedający nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego, przyjmuje się, że reklamację uznał. Sprzedający informuje Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 9. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w art.556-576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).
 10. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
.§8 Postanowienia uzupełniające
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub cennika w każdym czasie i dowolnym zakresie. Klienci zostaną powiadomieni o zmianach na stronie internetowej eSklepu albo podczas logowania na Konto Klienta i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu i cennika nie działa wstecz.
 2. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu lub cennika stosuje się zapisy wersji Regulaminu lub cennika obowiązujących w chwili złożenia poprawnego Zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej na stronie internetowej eSklepu.
 4. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Sprzedającym a Klientami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów art.16-46 Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).
 5. W sprawach uwag, komentarzy i sugestii dotyczących funkcjonowania eSklepu używamy formularza na stronie internetowej: http://www.professional-cosmetics.pl/kontakt
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej eSklepu: http://www.professional-cosmetics.pl/content/3-regulamin-sklepu
. §9 Polityka prywatności
 1. Niniejsza Polityka prywatności została przyjęta na podstawie art.173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.) w celu ochrony interesów i prywatności naszych Klientów oraz aby dostarczać usługi najwyższej jakości. Obowiązkiem Sprzedającego jest ochrona danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i niniejszą Polityką prywatności."
 2. Określenie "dane osobowe” – oznacza dane, odnoszące się od osoby fizycznej, która może być dzięki tym danym jednoznacznie zidentyfikowana, które znajdują się w posiadaniu lub będą albo są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych [Sprzedającego].
 3. Na potrzeby eSklepu (obsługa i realizacja Zamówienia oraz newsletter) przetwarzane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, data urodzenia, nr telefonu , nr NIP , adres e-mail. Wykorzystywanie adresów IP urządzeń zewnętrznych służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą systemu informatycznego eSklepu.
 4. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w szczególności Klientowi przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, albo sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Podanie jakiejkolwiek danej lub przekazanie zbioru danych do przetwarzania – w tym danych osobowych, do Systemu informatycznego eSklepu jest świadome i dobrowolne.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Polityki prywatności w dowolnym czasie i zakresie, ale nigdy zmiany nie działają wstecz. Klienci zostaną poinformowani o proponowanych zmianach przynajmniej czternaście dni przed ich wprowadzeniem.
 7. Sprzedający deklaruje, że nigdy nie wykorzystuje pozyskanych danych do bezprawnej działalności lub do czynności innych niż działalność eSklepu.
 8. Sprzedający deklaruje, iż nie wykorzystuje pozyskanych danych osobowych do rozsyłania niechcianej informacji handlowej.
 9. Sprzedający deklaruje, że nigdy nie ujawnia pozyskanych danych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji wymaganych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 10. System informatyczny e-Sklepu używa cookies. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na urządzeniu docelowym, kiedy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę do nawigacji na stronie i pełnego wykorzystywania możliwości danej strony www, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookie są używane wyłącznie przez używaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony www, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych. Cookie nie pozwala na nieuprawniony dostęp do urządzenia docelowego.
 11. System informatyczny e-Sklepu wykorzystuje cookies w celach:
  a) identyfikacji w systemie eSklepu;
  b) geolokalizacji;
  c) zapisu czasu ostatniej wizyty w e-Sklepie;
  d) dla obsługi systemu koszyka zakupowego;
  e) jako część systemu Google Analytics, tj. serwisu analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google, Inc. Z Polityką prywatności Google, Inc. Można zapoznać się pod adresem: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/
 12. Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania cookies od konkretnych reklamodawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików cookies z urządzenia docelowego, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej.
 13. Jeżeli Klient uważa, iż stosowanie plików cookies narusza prywatność, można zmienić odpowiednio ustawienia używanej przeglądarki internetowej, acz zablokowanie plików cookies będzie miało negatywne konsekwencje dla działania strony internetowej eSklepu.
 14. Strona internetowa eSklepu zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony www, np. sieci społecznościowe – jak Facebook, udostępniany przez Facebook, Inc. (Facebook: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/ ). Jeżeli taki link użyty będzie do opuszczenia eSklepu, to jednocześnie Klient akceptuje fakt, iż Sprzedający nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać.
 15. Klienci mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego w sprawach ochrony prywatności drogą elektroniczną, tym celu używamy formularza na stronie internetowej: http://www.professional-cosmetics.pl/kontakt